Prijímací proces


Povolanie profesionálneho vojaka je špecifické a vyžaduje si kvalitného jednotlivca. Nielen vzdelanie však robí človeka dobrým vojakom. Je to predovšetkým vnútorné presvedčenie, osobná motivácia a vernosť Slovenskej republike. Úspešný môžete byť len v prípade dobrej fyzickej zdatnosti, psychickej odolnosti a zdravotnej kondície.

Prvý stupeň výberového konaniaRegrutačná skupina Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

Ak máš záujem stať sa profesionálnym vojakom, osobne si podaj po vyhlásení výberového konania žiadosť o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka na príslušnej Regrutačnej skupine Personálneho úradu OS SR  [podľa trvalého pobytu v príslušnom krajskom meste].

Najneskôr do termínu stanoveného vo vyhlásenom výberovom konaní osobne predložíš regrutačnej skupine kompletné požadované doklady. Príslušníci regrutačnej skupiny preveria, či spĺňaš základné predpoklady pre prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.

 

Tvoju zdravotnú spôsobilosť posúdi lekár regrutačnej skupiny na základe predloženej zdravotnej dokumentácie a výsledkov požadovaných vyšetrení.

 

Zoznam potrebných zdravotných vyšetrení získaš pri osobnej návšteve posudkového lekára regrutačnej skupiny po podpísaní žiadosti. [Vzhľadom na časovú náročnosť, hlavne pri predkladaní zdravotných vyšetrení Ti doporučujeme prísť v dostatočnom predstihu ešte pred ukončením termínu predkladania žiadostí spolu s kompletnými požadovanými dokladmi].

 

Doklady, formuláre potrebné vo výberovom konaní:

 • žiadosť [je generovaná elektronickým systémom na regrutačnej skupine, ktorú musíš podpísať osobne do termínu zverejneného vo výberovom konaní]
 • čestné vyhlásenia [sú generované elektronickým systémom na regrutačnej skupine, ktoré musíš podpísať osobne do termínu zverejneného vo výberovom konaní]
 • občiansky preukaz
 • vodičský preukaz
 • osvedčenú kópiu rodného listu 
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,osvedčenia o odbornej spôsobilosti, absolvovaných kurzoch, certifikáty
 • potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov, pracovné zmluvy, dohody o ukončení zamestnania, zápočtové listy
 • potvrdenie o evidencií na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • písomné hodnotenie, pracovný posudok alebo služobný posudok z posledného zamestnania
 • osobný dotazník 
 • doplňujúce údaje k osobnému dotazníku
 • popis činnosti
 • životopis
 • vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
 • potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval
 • čestné vyhlásenie, že sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g), ovláda štátny jazyk, má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d), nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví
 • voči nemu nie je vedené trestné stíhanie /ODPIS žiada za Vás RSk na GP SR/

Všetky potrebné tlačivá obdržíte aj na regrutačnej skupine alebo si ich môžete stiahnuť v sekcii Tlačivá na stiahnutie.

 

Druhý stupeň výberového konania - Oddelenie výberu personálu

 

Po predložení a odsúhlasení hore uvedených dokladov, najmenej 7 dní pred konaním Ťa pozve oddelenie výberu personálu k účasti na výberové konanie, kde sa vykoná: 

 • posúdenie psychickej spôsobilosti [formou psychodiagnostického vyšetrenia]
 • personálny pohovor a personálne poradenstvo za účelom stanovenia vhodnej funkcie v štátnej službe

Pri prezentácii pred absolvovaním výberového konania v oddelení výberu personálu predložíš:

 • písomnosti potrebné pri rozhodovaní o prijatí do štátnej služby

O splnení prípadne nesplnení podmienok výberového konania, budeš informovaný do 10 dní od skončenia výberového konania doručeným písomným oznámením.

Skočiť na menu